ستروناکس

نام ژنریک: سترورلیکس

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتاگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین( (GnRH

موارد مصرف: ستروناکس در درمان کمکی ناباروری در خانم ها با روشهای تحریک کنترل شده تخمدان استفاده می شود. این دارو از آزادسازی هورمون محرکه جسم زرد ( LH) جلوگیری و در نتیجه باعث تاخیر در تخمک گذاری می شود.

ستروناکس

نام ژنریک: سترورلیکس

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتاگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین( (GnRH

موارد مصرف: ستروناکس در درمان کمکی ناباروری در خانم ها با روشهای تحریک کنترل شده تخمدان استفاده می شود. این دارو از آزادسازی هورمون محرکه جسم زرد ( LH) جلوگیری و در نتیجه باعث تاخیر در تخمک گذاری می شود.

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center