روویرو (500 میلی گرم)

روویرو (500 میلی گرم)

نام ژنریک: آسیکلوویر
شکل دارویی: ویال
دسته دارویی: ضد ویروس
موارد مصرف: درمان تبخال، درمان اولیه و راجعه تب خال تناسی ، درمان زونا در بیماران با سیستم ایمنی سالم و درمان آبله مرغان

توضیحات

نام ژنریک: آسیکلوویر
شکل دارویی: ویال
دسته دارویی: ضد ویروس
موارد مصرف: درمان تبخال، درمان اولیه و راجعه تب خال تناسی ، درمان زونا در بیماران با سیستم ایمنی سالم و درمان آبله مرغان

Privacy Preference Center