پروتامین سولفات

پروتامین سولفات

دسته بندی ها

نام ژنریک:  پروتامین سولفات

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت
موارد مصرف: بی اثر سازی هپارین معمولی و یا هپارین با وزن مولکولی پایین

توضیحات

نام ژنریک:  پروتامین سولفات

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت
موارد مصرف: بی اثر سازی هپارین معمولی و یا هپارین با وزن مولکولی پایین

Privacy Preference Center