دکارلین

دکارلین

دسته بندی ها

نام ژنریک:تریپتورلین
شکل دارویی: آمپول آماده تزریق
دسته دارویی: آنتاگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین- GnRH
موارد مصرف: دکارلین در درمان کمکی ناباروری در خانم ها با روشهای تحریک کنترل شده تخمدان استفاده می شود . دکارلین از ترشح شدید و زود هنگام هورمون محرکه جسم زرد (LH) جلوگیری می کند.

توضیحات

نام ژنریک:تریپتورلین
شکل دارویی: آمپول آماده تزریق
دسته دارویی: آنتاگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین- GnRH
موارد مصرف: دکارلین در درمان کمکی ناباروری در خانم ها با روشهای تحریک کنترل شده تخمدان استفاده می شود . دکارلین از ترشح شدید و زود هنگام هورمون محرکه جسم زرد (LH) جلوگیری می کند.

Privacy Preference Center