دکارلین

نام ژنریک: تریپتورلین

شکل دارویی: آمپول آماده تزریق

دسته دارویی: آنتاگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین- GnRH

موارد مصرف: دکارلین در درمان کمکی ناباروری در خانم ها با روشهای تحریک کنترل شده تخمدان استفاده می شود . دکارلین از ترشح شدید و زود هنگام هورمون محرکه جسم زرد (LH) جلوگیری می کند.

دکارلین

نام ژنریک: تریپتورلین

شکل دارویی: آمپول آماده تزریق

دسته دارویی: آنتاگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین- GnRH

موارد مصرف: دکارلین در درمان کمکی ناباروری در خانم ها با روشهای تحریک کنترل شده تخمدان استفاده می شود . دکارلین از ترشح شدید و زود هنگام هورمون محرکه جسم زرد (LH) جلوگیری می کند.

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center