روفولین 30

روفولین 30

دسته بندی ها

نام ژنریک:  کلسیم فولینات (لکوورین)

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت
موارد مصرف: درمان كمكی در مصرف بیش از حد و یا مسموميت ناشی از متوتركسات ، پیشگیری از اثرات توکسیک پریمتامین یا تری متوپریم

توضیحات

نام ژنریک:  کلسیم فولینات (لکوورین)

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت
موارد مصرف: درمان كمكی در مصرف بیش از حد و یا مسموميت ناشي از متوتركسات ، پیشگیری از اثرات توکسیک پریمتامین یا تری متوپریم

Privacy Preference Center