روفولین 200

روفولین 200

دسته بندی ها

نام ژنریک:  کلسیم فولینات (لکوورین)

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت
موارد مصرف: درمان كمكي در مصرف بیش از حد و یا مسموميت ناشي از متوتركسات ، پیشگیری از اثرات توکسیک پریمتامین یا تری متوپریم

توضیحات

نام ژنریک:  کلسیم فولینات (لکوورین)

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت
موارد مصرف: درمان كمكي در مصرف بیش از حد و یا مسموميت ناشي از متوتركسات ، پیشگیری از اثرات توکسیک پریمتامین یا تری متوپریم

Privacy Preference Center