روفند

روفند

نام ژنریک: وریکونازول
شکل دارویی: ویال
: دسته دارویی ضد قارچ
موارد مصرف: درمان عفونت ناشی از آسپرژیلوس مهاجم، کاندیدیازیس مری ، عفونت خونی ناشی از کاندیدیا در بیمارانی که دچار نوتروپنی نبوده و مبتلا به عفونت پوستی منتشر، عفونت شکمی، عفونت کلیوی، عفونت دیواره مثانه و زخم های  ناشی از کاندیدیا هستند، درمان عفونت های قارچی شدید ناشی از سدوسپوریوم آپیوسپرموم و گونه های فوزاریوم در بیمارانی که قادر به استفاده از داروهای دیگر نبوده و یا نسبت به آنها مقاوم هستند.

توضیحات

نام ژنریک: وریکونازول
شکل دارویی: ویال
: دسته دارویی ضد قارچ
موارد مصرف: درمان عفونت ناشی از آسپرژیلوس مهاجم، کاندیدیازیس مری ، عفونت خونی ناشی از کاندیدیا در بیمارانی که دچار نوتروپنی نبوده و مبتلا به عفونت پوستی منتشر، عفونت شکمی، عفونت کلیوی، عفونت دیواره مثانه و زخم های  ناشی از کاندیدیا هستند، درمان عفونت های قارچی شدید ناشی از سدوسپوریوم آپیوسپرموم و گونه های فوزاریوم در بیمارانی که قادر به استفاده از داروهای دیگر نبوده و یا نسبت به آنها مقاوم هستند.

Privacy Preference Center