وبینار با موضوع Heart failure, Diabetes and Beyond به صورت Case Review ، جمعه 14 آبان  از ساعت 15:00تا ساعت 16:00 با حضور اساتید محترم جناب دکتر سعید کلباسی و جناب دکتر بابک شریف کاشانی برگزار گردید.