شرکت درسمینار بزرگ مشترک مدیران و فروشندگان پخش دایا دارو
۱ خرداد ۱۳۹۶

شرکت درسمینار بزرگ مشترک مدیران و فروشندگان پخش دایا دارو


سمینار بزرگ مشترک مدیران و فروشندگان با برگزاری شرکت محترم دایا دارو پخش واقع در هتل ارم در تاریخ 4 خرداد روز پنجشنبه از ساعت 8:30 تا 13:30 می باشد

سمینار بزرگ مشترک مدیران و فروشندگان با برگزاری شرکت محترم دایا دارو پخش واقع در هتل ارم در تاریخ 4 خرداد روز پنجشنبه از ساعت 8:30 تا 13:30 می باشد

مطالب بیشتر


We Live Hand in Hand