ارزش‌ها

ارزش‌ها


ارزش های سازمانی ما عبارتند از:

قدردانی: همواره قدردان تلاش همکارانمان هستیم.
اعتماد به دیگران: ما معتقدیم اعتماد متقابل همدلی و هم افزایی، انگیزه و نشاط را به همراه خواهد داشت.
مراقبت: حداكثر دانش و مهارتمان در ارائه خدمات مراقبتی بکار خواهیم گرفت.
تعهد: در مقابل وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی پاسخگو هستیم.
همکاری: منافع ذینفعان ما جزئی از منافع ما هستند برای همکاری های مشترک آماده ایم.
احترام: ما یک خانواده ایم که در کنار هم و در راستای تحقق اهدافمان با اشتیاق، احترام و صداقت، بی وقفه تلاش
می کنیم.

We Live Hand in Hand