پیشگام در زمینه داروهای فوق فن آوری در ایران

اخبار

اخبار


شرکت درسمینار بزرگ مشترک مدیران و فروشندگان پخش دایا دارو ۱ خرداد ۱۳۹۶

شرکت درسمینار بزرگ مشترک مدیران و فروشندگان پخش دایا دارو

سمینار بزرگ مشترک مدیران و فروشندگان با برگزاری شرکت محترم دایا دارو پخش واقع در هتل ارم در تاریخ 4 خرداد روز پنجشنبه از ساعت 8:30 تا 13:30 می باشد

bubble2 bubble1 bubble3 bubble4

عضویت در خبرنامه